Jeżeli zakupiony towar posiada jakieś wady, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w której określi swoje żądania. W świetle obowiązujących od 2014 przepisów podstawą do jej złożenia może być rękojmia lub gwarancja producenta. To pierwsze rozwiązanie jest dostępne zawsze, drugie – tylko, gdy zostało przewidziane w umowie sprzedaży.

To konsument decyduje, którą z form reklamacji wybierze

Warto wiedzieć, że to konsument jest uprawniony do tego, aby samodzielnie wybrać jedną z dostępnych ścieżek składania reklamacji. Przedsiębiorca nie ma prawa, aby ingerować w podjętą przez konsumenta niezależną decyzję. Aby móc dochodzić do swoich praw w przypadku stwierdzenia wad w kupionym produkcie, konsument powinien znać zasady obu dróg reklamacyjnych.

Gwarancja a rękojmia dla osób fizycznych – podstawowe różnice

Gwarancja to – oprócz rękojmi – jeden ze sposobów na złożenie reklamacji. Oznacza ona dobrowolnie składane oświadczenie odnośnie jakości towaru przez producenta, czyli gwaranta. Przepisy wskazują, że treść gwarancji powinna być sformułowana w języku polskim w sposób zrozumiały dla przeciętnego konsumenta.

W gwarancji są wskazane uprawnienia przysługujące konsumentowi oraz obowiązki gwaranta w sytuacji, gdy sprzedany towar nie posiadał określonych właściwości w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja musi zawierać koniecznie następujące informacje:

  • pełne dane adresowe gwaranta,
  • czas trwania gwarancji,
  • zakres uprawnień przysługujących konsumentowi, gdy wykryje wady w produkcie,
  • stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej„.

Wszystkie treści i obietnice zawarte w reklamach sprzedawcy na mocy prawa należy traktować w taki sam sposób, jak te zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym, co chroni interesy konsumentów. Oznacza to, że uzyskanie gwarancji jest możliwe nie tylko poprzez uzyskanie karty gwarancyjnej wraz zakupem produktu. Równie dobrze prawo do gwarancji możemy pozyskać, gdy o istnieniu gwarancji poinformuje sprzedawca w reklamie.

Gwarancja dotyczy naprawy wad i uszkodzeń, które zostaną zaobserwowane przez użytkownika w trakcie okresu gwarancyjnego. Klient ma również prawo do wymiany towaru na nowy model, jeśli naprawa uszkodzonego produktu jest niemożliwa. Warto wiedzieć, że gwarant nie ma obowiązku zwracania klientowi pieniędzy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy gwarant zawrze informację o takiej możliwości na karcie gwarancyjnej.

Gwarancji udziela bezpłatnie dystrybutor, producent, importer lub ewentualnie sprzedawca. Sprzedawca może, ale nie musi być gwarantem. Ta kwestia powinna być dokładnie określona w oświadczeniu gwarancyjnym.

Rękojmia to tryb reklamacyjny wynikający bezpośrednio z ustawy

Chodzi o ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).

Według przepisów, rękojmia oznacza tryb egzekwowania odpowiedzialności od przedsiębiorcy w przypadku ujawienia wady fizycznej lub prawnej kupionego towaru. Na skorzystanie z rękojmi można zdecydować się zawsze, gdy wykryjemy niezgodność produktu z umową. W przypadku, gdy konsument decyduje się na złożenie reklamacji na podstawie rękojmi, za powstałe wady odpowiada w świetle prawa sprzedawca. To właśnie do niego trzeba skierować pismo reklamacyjne. Dane sprzedawcy znajdują się na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym, który otrzymaliśmy w chwili zakupu.

Rękojmia to sposób dochodzenia roszczeń, który ma ściśle określone podstawy prawne. Przedsiębiorca nie ma prawa odmówić przyjęcia reklamacji. W przeciwieństwie do gwarancji jest to tryb reklamacji obowiązujący zawsze bez wyjątków. W ramach rękojmi klient ma prawo, by określić wobec sprzedawcy następujące żądania:

  • bezpłatna naprawa uszkodzonego towaru,
  • wymiana towaru na nowy,
  • obniżenie ceny bądź zwrot gotówki.

Zasady udzielania rękojmi i gwarancji w sklepach internetowych

Rękojmia przysługuje klientom sklepów internetowych na okres 24 miesięcy począwszy od dnia, w którym doszło do zakupu. Po zgłoszeniu reklamacji w tym trybie sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonego żądania. Jeśli w tym terminie klient sklepu nie uzyska żadnej odpowiedzi, wówczas przyjmuje się, że sklep uznał jego roszczenia.

Co też istotne w przypadku zakupu dokonanego online, telefonicznie lub poza lokalem przedsiębiorcy, klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez konieczności podawania przyczyny – i dodatkowe 14 na zwrot towaru od momentu zawiadomienia sprzedawcy o odstąpieniu.

Gwarancja to tryb reklamacji, który jest całkowicie dobrowolny. Nie obowiązują w jej przypadku ustawowe terminy. Każdy sklep internetowy może samodzielnie określić terminy oraz zakres obowiązywania gwarancji. Z tego względu gwarancja często nie jest zbyt korzystna dla konsumentów.

Ochrona konsumencka dla właścicieli firm

Od stycznia 2021 roku obowiązują także znowelizowane przepisy konsumenckie dotyczące osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki tej zmianie właściciele firm kupujący towary lub usługi w celach związanych w sposób bezpośredni z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale niemających charakteru zawodowego, będą objęci ochroną konsumencką. Więcej wartościowych informacji na ten temat można uzyskać na stronie https://kobiecefinanse.pl/.